სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

რიგგარეშე მობილობა

21 ივლისი, 2022

ცხადდება რიგგარერშე მობილობა შპს სასწავლო უნივერსიტეტ მილენიუმის სტუდენტებისათვის. სტუდენტებს, რომლებსაც სურვილი აქვთ სწავლა გააგრძელონ საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუ-ში, უნივერსიტეტს უნდა მიმართონ განცხადებით (განცხადების ფორმა ივსება ადგილზე) მიმდინარე წლის 25 ივლისიდან  5 აგვისტოს ჩათვლით (შაბათ-კვირის გარდა), 10:00 -18:00 საათამდე და წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

  • პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი;
  • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატი) ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის ასლი;
  • სტუდენტის სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი);
  • სტუდენტის ჩარიცხვის ბრძანების დამოწმებული ასლი. 

მობილობის მსურველმა სტუდენტებმა უნდა გაიარონ გასაუბრება მისთვის სასურველი საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების ენის შესაბამისად (ქართულ ან ინგლისურ ენაში), ასევე, გაეცნონ და ხელმოწერით დაადასტურონ კრედიტების აღიარების შესახებ მომზადებული დასკვნა.