არ მსურს გამოწერა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის (შემდგომში-დეპარტამენტი) კომპეტენციაში შედის:

 • მომსახურებას უწევს და ზრუნავს უნივერსიტეტის: ტექნიკაზე, კომპიუტერების გამართულ მუშაობაზე,  კომპიუტერულ ქსელებზე, სერვერზე, უკაბელო ინტერნეტსა  და სხვა;
 • უზრუნველყოფს ყველა სახის კომპიუტერული ტექნიკის  ზუსტ აღრიცხვას, მათ შეკეთებასა და   საიმედო შენახვას;
 • მზადყოფნაში მოჰყავს ლექციისათვის საჭირო ტექნიკა ლექტორის წინასწარი გაფრთხილების საფუძველზე;
 • ასრულებს  სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ  ცალკეულ დავალებებს საჭიროების შესაბამისად.
 • შემუშავებს პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების სტრატეგიას;
 • ზრუნავს უნივერსიტეტში პროგრამული უზრუნველყოფის პროცესების ავტომატიზაციასა და შესაბამისად სტუდენტთა მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე;
 • ზრუნავს თანამედროვე ინფორმაციული სისტემების განვითარებასა და უნივერსიტეტში დანერგვაზე.

ინფორმაციული ტექნოლოგიების  დეპარტამენტის უფროსი

 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტს  ხელმძღვანელობს დეპარტამენტის  უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს  რექტორი.
 • დეპარტამენტის უფროსი ანგარიშვალდებულია   რექტორის წინაშე და ასრულებს მის მიერ კანონისა და ამ დებულების   საფუძველზე დაკისრებულ მოვალეობებს.
 • დეპარტამენტის  უფროსის ფუნქციები განსაზღვრულია სამუშაოს აღწერილობის შესაბამისად.

ინფორმაციული ტექნოლოგიების  დეპარტამენტის შემადგენლობაშია შემდეგი სტრუქტურული ერთეულები:

 • პროგრამული განვითარების სამსახური;
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური.