სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ჩარიცხვა

შიდა მობილობა

შიდა მობილობა გულისხმობს სეუ-ს სტუდენტის მიერ სპეციალობის / საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლას უნივერსიტეტის შიგნით: შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება  აქვს სტუდენტს უმაღლესი განათლების შესაბამის საფეხურზე სწავლების პირველი სემესტრიდან. სწავლების პერიოდში არ შედის ის დრო, რომლის განმავლობაში პირს შეჩერებული ჰქონდა სტუდენტის სტატუსი.

შიდა მობილობის განხორციელებისათვის სტუდენტი სეუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს მიმართავს წერილობითი განცხადებით;

სეუ ადგენს შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტის მიერ განვლილი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების სხვა საგანმანათლებლო პროგრამასთან თავსებადობას სეუ-ს სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების აღიარების წესის შესაბამისად და იღებს გადაწყვეტილებას შესაბამისი კრედიტების აღიარების შესახებ, რომლის შემდგომაც გამოიცემა ბრძანება სტუდენტის შიდა მობილობით გადაყვანის შესახებ;