არ მსურს გამოწერა

ბიზნეს ადმინისტრირება

პროგრამის აღწერა

7 მაინორ პროგრამა

პროგრამის მიზანი

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი - სეუს ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, ბიზნესის სფეროში მიმდინარე მოვლენების, პროცესების ანალიზისა და პრაქტიკული მოქმედებების უნარის მქონე სპეციალისტების მომზადება, რომლებსაც ექნებათ სრულყოფილი ცოდნა ბიზნეს-ორგანიზაციების (სახელმწიფო, კომერციული და არაკომერციული სუბიექტების, საერთაშორისო ორგანიზაციების და სხვ.) ეკონომიკური გარემოსა და ამ ორგანიზაციების მართვის შესახებ, რის შედეგადაც შეძლებენ მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას და შესაბამისად, ადგილობრივი თუ საერთაშორისო შრომის ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, ბაკალავრისათვის დადგენილი კომპეტენციის ფარგლებში.

15 დამატებითი სპეციალობა

პროგრამა ორიენტირებულია, გამოუმუშავოს სტუდენტს ინფორმაციის მოძიებისა და კომუნიკაციის ეფექტური უნარ-ჩვევები, განუვითაროს როგორც მშობლიურ, ისე უცხო ენაზე (B2+ დონე) კომუნიკაციისა და პროფესიული დისკუსიისთვის საჭირო კომპეტენცია. პროგრამის ამოცანაა, გამოუმუშავოს სტუდენტს ბიზნესის სფეროში მიმდინარე პროცესების ანალიზის, შეფასებისა და მასთან დაკავშირებით ლოგიკური მსჯელობის უნარი, პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის, ანალიტიკური მსჯელობის, დასაბუთების აუცილებელი უნარები. გააცნოს სტუდენტს, აღნიშნულ სფეროში ეფექტური, პრაქტიკული და კვლევითი საქმიანობის საფუძვლები, დანერგოს კურსდამთავრებულებში ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის, ფუნდამენტური, მენეჯერული და ეთიკური ღირებულებების გააზრება და პრაქტიკულ საქმიანობაში, თანამედროვე პროფესიული კატეგორიებით აზროვნების უნარის გამომუშავება, რაც აუცილებელი წინაპირობაა განათლებული და საზოგადოებრივად მოაზროვნე პროფესიონალის ჩამოყალიბებისათვის. დარგის პრაქტიკული გამოწვევების გასათავისებლად, აგრეთვე მისი ანალიზისა და მცირე ფორმატის კვლევითი სამუშაოების ჩატარებას უზრუნველყოფს პროგრამით გათვალისწინებული საწარმოო პრაქტიკის კურსის გავლა და სწავლის პერიოდში დაგროვებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე საბაკალავრო ნაშრომის შესრულება.

პროგრამის აქტუალურობა

წინამდებარე საბაკალავრო პროგრამით, ბაკალავრის მომზადების აქტუალობა განპირობებულია შერეული, მრავალწყობიანი, სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის ადეკვატური ინსტიტუტებისა და ურთიერთობების ჩამოყალიბების შეუქცევადი ხასიათით. მსოფლიო ეკონომიკაში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესები, საქართველოში საბაზრო ეკონომიკის ჩამოყალიბება და საბაზრო ინსტიტუტების განვითარება და აქედან გამომდინარე, დამსაქმებელთა მოთხოვნები. აღნიშნულ პროცესს კიდევ უფრო ინტენსიურს ხდის საქართველოს მხრიდან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა და მასთან დაკავშირებული ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება. თანამედროვე კომპანიების მხრიდან გაზრდილი მოთხოვნილებით ისეთ სპეციალისტებზე, რომლებსაც აუცილებელ თეორიულ ცოდნასთან ერთად აქვთ გლობალურ ბიზნესის სხვადასხვა სექტორში მიმდინარე მოვლენებისა და პროცესების ანალიზის უნარი და შეუძლიათ ოპტიმალური გადაწყვეტილებების მიღება ამასთან, გაცნობიერებული აქვთ ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა და უნარი შესწევთ კერძო და სახელმწიფო ინტერესები მოაქციონ ჰარმონიულ ურთიერთობათა ჩარჩოში.

ზოგადი ინფორმაცია