არ მსურს გამოწერა

IT ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის კომპეტენციაში შედის:

  • უნივერსიტეტის ფიზიკური და უკაბელო ქსელით უზრუნველყოფა;
  • ყველა სახის კომპიუტერული ტექნიკის შეკეთება განახლება;
  • უნივერსიტეტის სერვერის პროგრამული განახლება, მართვა, არსებული ინფორმაციის რეზერვაცია და უსაფრთხოება;
  • ლექციისათვის საჭირო ტექნიკის მზადყოფნაში მოყვანა;
  • ელექტრონული ფოსტის მართვა, მომხმარებლებზე ელექტრონული ფოსტის გამოყოფა;
  • სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ცალკეული დავალებები.

ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი

  • ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურს (შემდგომში-სამსახური) ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს  რექტორი.
  • სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია ინფორმაციული ტექნოლოგიების  დეპარტამენტის  წინაშე და ასრულებს მის მიერ კანონისა და ამ დებულების   საფუძველზე დაკისრებულ მოვალეობებს.
  • სამსახურის   უფროსის ფუნქციები განსაზღვრულია სამუშაოს აღწერილობის შესაბამისად.