არ მსურს გამოწერა

მატერიალურ-ტექნიკური დეპარტამენტი

მატერიალურ-ტექნიკური დეპარტამენტის კომპეტენციაში შედის:

 • ძირითადი საშუალებების და სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების  აღრიცხვის უზრუნველყოფა;
 • ღონისძიებების შემუშავება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფის მიმართულებით;
 • შენობა-ნაგებობების,  კაბინეტ-ლაბორატორიების, ბიბლიოთეკების,  კომპიუტერული ცენტრების თანამედროვე დონეზე მოწყობისათვის ზრუნვა;
 • უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების მომარაგება მასალებით, სამეურნეო და საკანცელარიო ინვენტარით ;
 • უნივერსიტეტის  სასწავლო ოთახების, მატერიალურ ფასეულობათა მოვლა-პატრონობა;
 • ენერგეტიკის, სანტექნიკის, კავშირგაბმულობის  და სხვა სისტემების საქმიანობის კოორდინაცია;
 • უნივერსიტეტის სასაწყობო მეურნეობის კონტროლი.

მატერიალურ-ტექნიკური დეპარტამენტის უფროსი

 • მატერიალურ-ტექნიკურ დეპარტამენტს (შემდგომში-დეპარტამენტი) ხელმძღვანელობს დეპარტამენტის უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს  რექტორი.
 • დეპარტამენტის უფროსი ანგარიშვალდებულია   რექტორის წინაშე და ასრულებს მის მიერ კანონისა და ამ დებულების   საფუძველზე დაკისრებულ მოვალეობებს.
 • დეპარტამენტის  უფროსის ფუნქციები განსაზღვრულია სამუშაოს აღწერილობის შესაბამისად.

მატერიალურ-ტექნიკური დეპარტამენტის შემადგენლობაშია  შემდეგი სტრუქტურული ერთეულები:

 • სამეურნეო სამსახური;
 • დასუფთავების სამსახური;
 • შესყიდვების სამსახური.